Năm học 2019-2020

1. Hoàng Hữu Hà - Trưởng ban

2. Hoàng Thị Nhung - Phó ban

3. Hoàng Toan - Phó ban

4. Trương Thị Hường - Ủy viên

5. Phạm Thị Thanh Xuân - Ủy viên