Năm học 2019-2020

1. Chủ tịch Công Đoàn

- Hồ Thanh Thủy

2. Phó chủ tịch Công Đoàn

- Hoàng Thị Mỹ Lan 

3. Ủy viên

- Thái Thị Thanh Tâm