Năm học 2019-2020

1. Nguyễn Thị Thanh Tình - Chủ tịch Hội đồng

2. Hồ Thanh Thủy - Phó chủ tịch Hội đồng

3. Hoàng Thị Mỹ Lan - Tổ viên

4. Thái Thị Thanh Tâm - Tổ viên

5. Lê Thị Khánh Diệp - Tổ viên

6. Trương Thị Hồng - Tổ viên

7. Dương Quỳnh Hoa - Tổ viên