Năm học 2019-2020

I. Tổ 1,2,3

1. Dương Quỳnh Hoa - Tổ trưởng

2. Bùi Thị Tình - Tổ phó

3. Phạm Thị Thúy  

4. Hồ Thị Nguyệt 

5. Trương Thị Hường 

6. Hoàng Tùng Linh

7. Trần Bá Lưu

II. Tổ 4,5

1. Hoàng Thị Mỹ Lan - Tổ trưởng

2. Đặng Thị Hồng Diễm - Tổ phó

3. Lê Thị Mỹ Hạnh

4. Trương Thị Thu Hà

5. Hồ Thanh Thủy

6. Mai Thị Hồng Thịnh

7. Hoàng Hồng Sơn

III. Tổ năng khiếu

1. Trương Thị Hồng - GV Âm nhạc Tổ trưởng

2. Trương Thị Như Huyền - GV Mỹ Thuật - Tổ phó

3. Hồ Ngọc Thủy - GV Thể Dục

4. Bùi Thị Thu Hà - GV Anh Văn

5. Hồ Thị Quyên - GV Tin Học

6. Nguyễn Thị Hương Lan - GV Anh Văn

7. Nguyễn Thị Thảo Anh - GV bộ môn