Năm học 2019-2020

1. Tổ trưởng

- Thái Thị Thanh Tâm

2. Tổ viên

- Nguyễn Thị Thanh Tỉnh

- Nguyễn Thị Thanh Trang

- Lê Thị Khánh Diệp