Đánh giá công tác tháng 9/2019 và xây dựng kế hoạch tháng 10/2019